MAKNA LAA ILAAHA ILLALLAH

Jika seseorang telah menyatakan dua kalimat syahadat (tidak ada Ilah kecuali Allah), berarti ia telah berikrar dan meyakini hal-hal berikut ini :
1. Tidak ada pencipta kecuali Allah
(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Rabb kamu; tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu. (QS. 6:102) Yang demikian itu adalah Allah, Rabbmu, Pencipta segala sesuatu, tiada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia; maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan. (QS. 40:62)
2. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah
Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (QS. 11:6)
Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu.Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezki kepada kamu dari langit dan dari bumi Tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia; maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)? (QS. 35:3)
3. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah
Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siap yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. 2:284)
4. Tidak ada yang memberi manfaat dan mudharat kecuali Allah
Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya selain Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. (QS. 6:17)
Katakanlah:”Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfa�at”. Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. 5:76)
Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 10:107)
5. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah
Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. (QS. 32:5)
6. Tidak ada pelindung kecuali Allah
Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). (QS. 5:55)
Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni nereka; mereka kekal di dalamnya. (QS. 2:257)
7. Tidak ada pembuat hukum kecuali Allah
Katakanlah:”Sesungguhnya aku (berada) di atas hujjah yang nyata (al-Qur�an) dari Rabbku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. (QS. 6:57)
Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah,padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (al-Qur�an) kepadamu dengan terperinci Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa al-Qur�an itu diturunkan dari Rabbmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. (QS. 6:114)
Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. 12:40)
8. Tidak ada yang memerintah dan melarang kecuali Allah
Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas �Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. (QS. 7:54)
9. Tidak ada penentu undang-undang kecuali Allah
Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari�atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan.Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. (QS. 42:21)
10. Tidak ada yang ditaati kecuali Allah
Dan ta�atilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat. (QS. 3:132)
Katakanlah:”Ta�atilah Allah dan Rasul-Nya; Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”. (QS. 3:32)
11. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah
Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Ilah (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. (QS. 20:14)

Latest articles

Related articles

3 Comments

  1. Awas membicarakan makna LAA ILAAHA ILLALLAH kerana kalimah itu tersusun dalam 2 kalimah iaitu LAA ILAAHA adalah Kalimah Nafi dan ILLALLAAH adalah kalimah isbat. Kalimah Nafi maknanya menidakan tuhan sedang Kalimah Isbat itu maknanya mengiyakan Tuhan.maka siapa tuhan yang kita nafikan dan siapa Tuhan yang kita isbatkan? LA ertinya TIADA, ILAHA ertinya Tuhan, ILLA ertinya HANYA [bukan ertinya – yang lain, kecuali atau melainkan atau selain} dan kalimah ALLAH ERTINYA yho ALLAH TUHAN AL HAQ [YANG BENAR]. AWAS ya kalau ILLA dimaknakan lain dari makna HANYA maka…sesaorang itu menafikan tuhan yang lain dan jatuh mengisbatkan tuhan yang lain. Jangan gitu ya..NAFIKANLAH TUHAN AL HAQ MAKANYA KITA MENGISBATKAN TUHAN AL HAQ iaitu ALLAH SWT. Pengetahuan mengenai KALIMAH LAA ILAAHA ILLALLAH.. ini termasuk bidang ilmu SYARIAT BATIN maka kalangan ahli hakikat, tariqat yang layak membicarakannya..bertanya lah kepada guru tariqat yang mursyid atau ahli tariqat sufi yang mahir dalam ILMU SYAHADAT INI…SALAH AJE MEMAKNAKAN KALIMAH TERSEBUT SESAORANG ITU BOLEH JATUH KAFIR KERANA MENSYIRIKAN ALLAH SWT DGN ENTAH APE-APE YANG LAIN DARINYA..Jika saya nak bicarakan panjang-lebar mengenai hal ini …jadi sebuah buku laa.. makanya belajarlah ilmu Syahadat ini pada yang benar-benar ahli dalam bidang ilmu ini bukannya pada orang yang mahir ilmu tauhid sifat 20 je atau ustaz-ustaz berilmu syariat zahir je..fikir ya anda nak tahu selok-belok enjin kereta bertanyalah pada pomen kereta kan? Ni kok tanya pada orang kerja kait kelapa pulak tu ia ngaku tahu dan pinter .. rosak..rosak! AWAS! KALAU KITA JAHIL RUKUN ISLAM PERTAMA yang berkaitan SYAHADAT MAKA ROSAKLAH AQIDAH KITA KERANA JADI MENYEKUTUI ALLAH SWT DENGAN YANG LAIN DARI NYA..Salam manis dari saya..Fayadh..cicit embah Sunan Ampel..APA-APA YANG PENGETAHUAN SAPERTI DEMIKIAN YANG EMBAH-EMBAH SUNAN MILIKI SEBAGAI WALIYULLAH ADA SAYA MILIKI BAK KATA PEPATAH KUAH ITU TUMPAHNYA KE NASI YA..syukur al khamdulillah.

  2. oh ya..sesiapa saja yang pusing-pusing kepala kepayahan mencari guru yang mahir selengkapnya ilmu dalam bidang syahadat atau syariat batin, insya Allah saya hulurkan tangan memberi tunjuk jalan kepada anda dalam erti-kata saling bertolongan di Jalan Tuhan Yang Mustaqim dengan keikhlasan dalam mencari keredhoan Tuhan. Sila hubungi saya di alamat 95A Tebuk Jawa BNO., Sabak Bernam, 45200 Selangor Darul Ehsan Malaysia hp no. 013 2125772 wasalam.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here